15 – جشن میانه پاییز

جشن میانه پاییز
نویسنده : giraffemag

این روز مصادف با 15 آبان است. جشن میانه پاییز “ایا سریمه” نامیده می شود. این اسم واژه ای اوستایی است و معنی آن این است که سرما در حال آمدن است. زمان برگزاری این جشن برای دامپروران و کشاورزان، هنگامی بود که گله های گوسفند به سمت چراگاه های زمستانی روانه می شدند. زرتشتیان بر این عقیده اند که ایا سریمه زمانی به وجود آمد که گیاهان آفریده شدند. جشن این روز به این شکل بود که موبدان مراسم عبادی انجام می دادند و افراد دیگر دست یکدیگر را گرفته و  هم پیمان می شدند. به این دلیل که افراد حاضر در این جشن بر این عقیده بودند که پیروزی فقط با متحد شدن و کنار هم بودن اتفاق می افتد. تحمل در برابر اتفاقات بد و بلایای طبیعی فقط با پشتیبانی از یکدیگر امکان پذیر است. هزینه هایی در این جشن ها اعمال می شد و هر کسی با توجه به درآمد و توانی که داشت مبلغی را پرداخت می کرد. در پایان جشن خوراکی ها و غذاهای مانده به افراد نیازمند داده می شد. امروزه این جشن بین مردم رسمیت ندارد اما از گذشته این روز به عنوان روز جشن میانه نام گذاری شده است.