20_روز جهانی کایت

روز جهانی کایت
نویسنده : مریم نوین تن

تا به حال اتفاق افتاده که شاهد پرواز کایت در آسمان باشید؟ آیا با خود فکر کرده اید که این وسیله به ظاهر معمولی و ساده چه طور می تواند با وجود وزن سنگین یک انسان بر روی خود در فضا شناور باشد؟ من فکر می کنم نام کایت باید از چند ضلعی هندسی گرفته شده باشد، زیرا این وسیله بادبادک مانند شباهت زیادی با کایت هندسی دارد. در واقع کایت سواری یک نوع ورزش هوایی است. طریقه به پرواز در آمدن این وسیله جذاب بدین شکل است که خلبان با پاهای آویزان و رها در این هوا گرد قرار می گیرد و با پا بر روی زمین فرود می آید. نام دیگر کایت سبک پر است. شاید به این دلیل نام سبک پر گرفته که به نرمی به حالت یک پر در هوا بازی می کند. کایت به مانند بال پرنده با وزنی سبک در هوا سر می خورد و در برخی مواقع موتور کمکی در آن به کار برده می شود. جنس بدنه و بال اکثر کایت ها از آلیاژ آلومینیوم و کامپوزیت است. خلبان در مکانی محکم به صورت آویزان قرار می گیرد و به راحتی هوا گرد را کنترل می کند. جالب است بدانید کایت بال هایی متحرک دارد که به وسیله آن ها کنترل هوا گرد امکان پذیر می شود. البته اگر از کایتی استفاده کنید که سیستم کنترل پرواز بر روی آن سوار است پرواز راحت و امن تری خواهید داشت. حرکت کایت در هوا به وسیله یک میله کنترلی می باشد، که با تکان دادن این میله زاویه بال ها تغییر کرده و یا ارتفاع را مقداری کم و زیاد می کند. به طور کلی کایت را به دلیل نبود موتور به حرکت در آورنده بر روی آن، به ارتفاعات برده تا برای مدتی در هوا معلق بماند و بعد آرام آرام به سمت زمین فرود خواهد آمد. ممکن است روز جهانی کایت را گروهی از خلبانان کایت بنا کرده باشند تا در این روز با حرکتی دسته جمعی به ارتفاعات رفته و برای این ورزش هوایی جذاب آماده شوند.