24_روز جهانی نوآوری

روز جهانی نوآوری
نویسنده : مریم نوین تن

به نظر من نوآوری لزومأ نیازمند خلاقیت نیست زیرا با تفکر و ممارست و تمرین در یک فرآیند رفته رفته می توانیم دارای ذهنی نوآورانه شویم. همه ما نسبت به استعدادها و توانایی هایمان اگر تلاش لازم را داشته باشیم و هر روز به اطلاعات خود اضافه کنیم صاحب نوآوری در سبک و سیاق مورد نظرمان خواهیم شد. حال اگر دارای خلاقیت ذهنی خوبی نیز باشیم حتمأ رشد قابل توجهی شامل حالمان خواهد شد. نوآوری معنایی فراتر از اختراع دارد. اختراع محصول و فکری تازه را پدید می آورد، اما نوآوری موضوعی تازه و جدید را معرفی کرده و به تولید و عرضه آن می رساند. البته در صورت تولید یک محصول با کمک نوآوری می توان تغییرات اساسی را بر روی آن اعمال کرد. به طور کلی روند پیشرفت یک مجموعه با نوآوری همراه است و در صورتی که این رویه وجود نداشته باشد ممکن است با شکست رو به رو شود. ایران در نوآوری در رده 75 قرار گرفته و رشد قابل توجهی در 3 سال اخیر داشته است. از موضوعات مهمی که امسال در رابطه با نوآوری مطرح شد، نوآوری در آموزش بود. بدین معنا که نوآوری را در دانش آموزان تقویت کرده و به آن ها بیاموزیم که چگونه می توانند در مسائل مختلف راهکارهایی جدید و نو ارائه دهند. در این روز می توانیم از اشخاصی که ایده های نوآورانه آن ها کمک زیادی به رشد مجموعه های بزرگ کرده تقدیر کنیم، تا تشویقی باشد برای افرادی که خلاقیت ذاتی دارند تا راحت تر به بیان ایده هایشان بپردازند. به امید آن که با آموزش بهتر در این مورد، زمینه پیشرفت در شرکت ها و محصولات مختلف را فراهم کنیم.