19 – روز جهانی حقوق بشر

نویسنده : giraffemag

19 آذرماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته می شود. حدود 60 سال پیش در دهم دسامبر 1948 پس از جنگ جهانی دوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار در جهان عهدنامه ای بین المللی در زمینه حقوق مشترک انسان ها به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سی ماده تنظیم شده است که شامل حقوق مدنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شود.

حقوق بشر حقوقی بنیادی بوده و غیرقابل سلب از انسان هاست. ماده ی بیست و نهم از قانون حقوق بشر در سه بند زیر بیان شده که :

ماده ۲۹ بند۱) هرکس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت وی ممکن باشد وظیفه‌ای دارد. بند۲) برای اجرای این حقوق، هرکس فقط باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دریک جامعه دمکراتیک تعیین می‌شود. بند۳) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد.

اما قدیمی ترین و تاریخی ترین سند حقوق بشر مربوط به کورش بوده که پس از فتح بابل و به زبان بابلی حدود 540 سال پیش از میلاد مسیح بر روی یک استوانه گلی حک شده و هم اکنون در موزه ی بریتانیا نگهداری می شود. در این منشور نیز حقوق برابر انسان ها در سرتاسر جهان آورده شده است. در این بیانیه حقوق بشر که به منشور کورش مشهور است اساسی ترین حقوق انسان ها در 45 سطر عنوان شده.

ستيز من تنها با تاريكي است و براي رويارويي با آن شمشير نميكشم بلكه چراغ مي افروزم. كوروش بزرگ