ماراتن زندگی

شاید بتوانیم ماراتن را به عنوان بهترین استعاره برای زندگی انتخاب کنیم. اما این تنها زندگی نیست که به ماراتن شباهت دارد. شاید بتوانیم موفقیت یا هر چیز دیگری را شبیه به یک ماراتن تصور کنیم. این ویدیوی جذاب را از دست ندهید.

ویدیو مشابه

Simmilar Video
ماراتن زندگی

ماراتن زندگی

شاید بتوانیم ماراتن را به عنوان بهترین استعاره برای زندگی انتخاب کنیم. اما این...

مسیر موفقیت